اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

122 د ستاورد جد يد هسته اي ايران، نويد بخش فصلي جد يد
 
رئيس سازمان انرژي اتمي گفت: 122 د ستاورد ِ جد يد ِ اين سازمان د ر طول يكسال گذشته رهاورد كوشش هاي خستگي ناپذيرِ خيل عظيمي از پژوهشگران و محققانِ سازمان انرژي اتمي ايران مي باشد كه نويد بخش آغاز فصلي جد يد د ر توسعه همه جانبه فعاليت هاي غرورآفرينِ سازمان انرژي اتمي ايران است. علي اكبر صالحي د ر بيانيه اي به مناسبت فرا رسيد ن چهارد همين سالروز ملي فناوري هسته اي اعلام كرد : گسترشِ بيش از پيش توليد ات و خد ماتِ مربوط به بخش پزشكي هسته اي و تأمين نيازهاي د ارويي مراكز د رماني و بهد اشتي كشور د ر حجم گسترد ه و فراگير و با سرعتي قابل قبول د ر حال انجام مي باشد . بد يهي است د ر شرايط خطيرِ كنوني كه ايران اسلامي تحت تأثيرِ تحريم هاي ظالمانه استكبار جهاني قرار گرفته است، تأمين نيازهاي جامعه پزشكي كشور به عنوان وظيفه اي ملّي و اخلاقي تلقّي شد ه و براي ما از اهميّت ويژه اي برخورد ار مي باشد . همچنين پيشبرد ِ اهد افِ كلانِ تعيين شد ه د ر بخش چرخه سوخت هسته اي - از جمله گسترشِ فعاليت هاي مربوط به اكتشاف و استخراجِ مواد اوليه صنعت هسته اي، شتاب بخشيد ن به فعاليت هاي بخش تحقيق و توسعه و غني سازي اورانيوم - و نيز پيشرفتِ برنامه احد اث واحد هاي 2 و 3 نيروگاه اتمي بوشهر و توسعه فنّاوري هاي نوين هسته اي با جد يّت و همّتِ مضاعف د نبال مي شود . افزون بر اين ، شايان ذكر است كه نوسازي و تكميل راكتور آب سنگين خند اب(اراك) براساس مفاد مند رج د ر برنامه جامع اقد ام مشترك (برجام) د ر حال انجام مي باشد . لازم به توضيح است كه تلاشگران صنعت هسته اي با عطف توجّه به چشم اند ازِ ترسيم شد ه از سوي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي (مد ظلّه العالي) و تد ابير رياست محترم جمهوري، توسعه روزافزونِ د ستاورد هاي اين صنعت راهبرد ي را با تمام توان و د ر حوزه هاي مختلف د ر د ستور كار قرار د اد ه اند .

/انتهاي متن/
   تاریخ: ۰۵:۵۴ - ۲۰/۰۱/۱۳۹۹   بازدید: ۱۲