اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

د ر چهارگوشه ايران
 
اختصاص 200 هزار ميليارد تومان براي جهش توليد
رئيس سازمان برنامه و بود جه از برنامه ويژه د ولت براي تحقق سياست جهش توليد خبر د اد . نوبخت اعلام كرد : د ر حال حاضر حد ود 200 هزار ميليارد تومان معاد ل 18 تا 20 ميليارد د لار منابع بالفعل براي تحقق سياست جهش توليد تخصيص د اد ه شد .

قيمت آب و برق برخي مصرف كنند گان صفر مي شود
بر اساس قانون بود جه سال 1399، مجوز جد يد ي براي كاهش قيمت آب و برق و همچنين ساير كالاهاي يارانه اي براي برخي مصرف كنند گان صاد ر شد .
بر اساس بند (س) تبصره 5 قانون بود جه 1399، به منظور كاهش هزينه ها و تشويق به كاهش مصرف كالاها و خد مات يارانه اي به وزارتخانه هاي نفت و نيرو و شركت هاي تابعه و وابسته ذي ربط آن ها اجازه د اد ه مي شود با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بود جه كشور وزارتخانه هاي نفت و نيرو، صنعت و جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد مصارف كمتر از حد معين برق، آب، فرآورد ه هاي نفتي و ساير كالاها و خد مات يارانه اي را با توجه به فصول منطقه جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف كنند گان، متناسب با كاهش مصرف، بهاي مصرفي آن ها به حد اقل قيمت يا صفر كاهش د هند .

21 هزار و 638 نفر مبتلا به كرونا، هزار و 685 نفر جان باخته
رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت بهد اشت اعلام كرد : تا كنون 21 هزار و 638 نفر د ر كشور به طور قطعي به ويروس كرونا مبتلا شد ه و هزار و 685 نفر به علت ابتلا به اين ويروس فوت كرد ه و 7 هزار و 913 نفر نيز بهبود يافته اند .
كيانوش جهانپور بيان كرد : تا د يروز 1028 مورد جد يد ابتلا به كوويد 19 د ر كشور شناسايي شد و بر اين اساس 21638 بيمار مبتلا به اين بيماري د ر كشور گزارش شد ه است. وي اد امه د اد : تا كنون 7 هزار و 913 نفر د ر كشور بهبود يافته اند و متأسفانه با جان باختن 129 نفر از بيماران، مجموع د رگذشتگان بر اثر اين بيماري د ر كشور به 1685 نفر رسيد . رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت بهد اشت د رباره موارد جد يد بيماران ويروس كرونا د ر كشور به تفكيك استان ها اظهار كرد : تهران 249 نفر، قم 17 نفر، گيلان 38 نفر، اصفهان 87 نفر، البرز 60 نفر، مازند ران 36 نفر، مركزي 36 نفر، قزوين 29 نفر، گلستان 10 نفر، خراسان رضوي 42 نفر، فارس 26 نفر، لرستان 33 نفر، آذربايجان شرقي 57 نفر، خوزستان 22 نفر، يزد 84 نفر، زنجان 28 نفر، كرد ستان 16 نفر، ارد بيل 19 نفر، كرمانشاه 7 نفر، كرمان 8 نفر، همد ان 19 نفر، سيستان و بلوچستان 15 نفر، هرمزگان 2 نفر، خراسان جنوبي 15 نفر، چهارمحال و بختياري 2 نفر، ايلام 17 نفر، آذربايجان غربي 28 نفر، خراسان شمالي 26 نفر به اين ويروس مبتلا شد ه اند . استان هايي كه نام آن ها د ر ليست وجود ند ارد ، مورد جد يد ي از ابتلا به كوويد 19 د ر آن ها شناسايي و گزارش نشد ه است.

فوت 2 نفر از كاد ر د رماني قم بر اثر كرونا
رئيس سازمان نظام پرستاري قم از شهاد ت د و نفر از كاد ر د رماني بيمارستان هاي قم خبر د اد . به گزارش خبرگزاري مهر، عليرضا طريقي اظهار د اشت: د و نفر از افراد ي كه با شيوع ويروس كرونا به بيماران د ر بيمارستان هاي قم خد مت مي كرد ند ، د ر اين عرصه جان خود را از د ست د اد ند . وي افزود : يكي از اين افراد مسئول نقليه يكي از بيمارستان هاي قم و د يگري پرستار بود كه بر اثر ابتلا به كرونا ويروس به شهاد ت رسيد ند .
رئيس سازمان نظام پرستاري قم بيان كرد : طاهره اسماعيلي از پرسنل پرستاري بيمارستان شهيد بهشتي قم و احمد سليم آباد ي از پرسنل واحد نقليه بيمارستان كامكار نخستين شهد اي كاد ر د رماني استان قم هستند كه د ر خط مقد م سلامت به شهاد ت رسيد ند .

سازمان انرژي اتمي به كمك د رمان كرونا آمد
رئيس سازمان انرژي اتمي با بازد يد از مركز كاربرد پرتوهاي اين سازمان با اشاره به فعاليت 24 ساعته اين مركز گفت: هم اكنون د ر اين سامانه نيازهاي پزشكي از جمله تجهيزات، د ستكش، گان و موارد د يگر كه د ر بيمارستان ها مورد نياز است، استريليزه و ميكروب زد ايي مي شود . علي اكبر صالحي با حضور د ر مركز كاربرد پرتوهاي سازمان، از روند خد مت رساني 24 ساعته و با تمام توان اين مركز به بيمارستان ها و مراكز پزشكي بازد يد كرد . د ر اين بازد يد كه با حضور معاون كاربرد پرتوهاي سازمان و مد يران و متخصصان اين بخش صورت گرفت، فعاليت هاي شبانه روزي مركز د ر ميكروب زد ايي و استريل وسايل يك بار مصرف پزشكي براي شركت هاي فعال د ر اين حوزه ها و به ويژه براي گروه هاي جهاد ي و بسيج مرد مي تشريح شد .

د رخواست 600 پرستار و بهيار براي كمك د اوطلبانه به بيماران كرونا
معاون پرستاري وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشكي گفت: حد ود 600 پرستار، كمك پرستار، بهيار و همچنين از رشته هاي د يگر مانند مامايي د رخواست د اد ه بود ند كه خيلي از آن ها جذب شد ند . اين تعد اد مي توانند ، كمبود ها را برطرف كنند و د ر كل كمك خيلي خوبي به ما شد . همچنين 5 هزار نيرويي كه از پيش به سيستم ما تزريق شد ، كمك بسيار زياد ي كرد . مريم حضرتي د ر گفت و گو با خبرنگار ايلنا، د ر پاسخ به اين سئوال كه آيا كمبود هاي پرستاران اعم از لباس هاي ايمن، ماسك و د ستكش رفع شد ه است؟ گفت: د ر حال حاضر بيمارستان ها از لحاظ تجهيزاتي از قبيل لباس و د ستكش د ر وضعيت بهتري قرار د ارند و شرايط ثبات بيشتري پيد ا كرد ه است.

بيمار فراري مشكوك به بيمارستان بازگرد اند ه شد
د اد ستان عمومي و انقلاب گناباد گفت: يك بيمار مشكوك به كرونا كه روز شنبه از بيمارستان علامه بهلول گناباد ي فرار كرد ه بود با همكاري د ستگاه قضايي و فرماند هي انتظامي بجستان به اين بيمارستان بازگرد اند ه شد . حميد رضا بني اسد ي افزود : اين بيمار كه اهل يكي از روستاهاي بجستان است به اين شهرستان رفته بود كه با همكاري د اد ستاني عمومي و انقلاب فرماند هي انتظامي گناباد و بجستان د ر محل سكونت خود شناسايي و تحت مراقبت توسط آمبولانس به بيمارستان علامه بهلول گناباد ي بازگرد اند ه شد . وي اضافه كرد : اين بيمار از چند ي قبل با علائم مشكوك به كرونا د ر بيمارستان علامه بهلول گناباد ي بستري شد ه است و تحت د رمان قرار د ارد و جواب آزمايش وي از نظر ابتلا به اين بيماري هنوز اعلام نشد ه است.

پزشكان بد ون مرز با بيمارستان صحرايي به ايران رسيد ند
سفير ايران د ر فرانسه اعلام كرد : اولين هواپيماي چارتر پزشكان بد ون مرز با يك بيمارستان صحرايي از «بورد و» راهي تهران شد . بهرام قاسمي افزود : اين هواپيماي چارتري حامل يك بيمارستان صحرايي، د ارو، ماسك، لباس هاي مخصوص كاد ر پزشكي و د يگر اقلام مورد نياز است. وي تاكيد كرد : د ر شرايط كنوني جهان ملتهب و مضطرب از كرونا ويروس، تقويت همبستگي جهاني الزامي است.

مرگ 244 نفر به د ليل مصرف الكل
سخنگوي وزارت بهد اشت از مرگ 244 نفر به د ليل مصرف الكل د ر روزهاي اخير خبر د اد . د كتر كيانوش جهانپور با بيان اين كه د ر روزهاي اخير د و هزار و 197 نفر به د ليل مصرف الكل د چار مسموميت شد ه اند ، اظهار كرد : از اين تعد اد 843 نفر بستري شد ه و صرفاً 123 نفر د ر I.C.U تحت مراقبت هستند . سخنگوي وزارت بهد اشت تصريح كرد : متأسفانه از اين تعد اد نيز 244 نفر فوت كرد ه اند . وي ضمن هشد ار د رباره عواقب جبران ناپذير مصرف الكل، خاطرنشان كرد : اين تصور كه مصرف الكل منجر به بهبود ي بيماران مبتلا به كرونا مي شود يا از آن جلوگيري مي كند كاملاٌ غلط و ناد رست است.

مرگ ماد ر و د ختر 5 ساله د ر عبور از رود خانه
يك خانواد ه 5 نفره كه قصد عبور از يك رود خانه فصلي د ر بخش تخت شهرستان بند رعباس را د اشتند ، گرفتار جريان آب شد ه و 2 نفر جان خود را از د ست مي د هند .
عبد الحميد سعد يني سرپرست مد يريت بحران استاند اري هرمزگان گفت: علي رغم هشد ارهاي مكرر ستاد مد يريت بحران د ر رسانه هاي متعد د د ر خصوص عد م ترد د از مسيل ها و رود خانه د ر شرايط جوي استان، بي توجهي به اين هشد ارها و عد م رعايت نكات ايمني موجب وقوع حاد ثه د لخراش و از د ست د اد ن جان تعد اد ي از هم استاني ها شد ه است. وي افزود : برابر گزارش تلفنى فرماند ار بند رعباس و همچنين مد ير عامل جمعيت هلال احمر استان د ر ساعت حد ود 14:30 د قيقه، د و نفر ازيك خانواد ه پنج نفره (يك ماد ر به همراه د ختر پنج ساله اش) د ر روستاهاى بخش تخت را آب با خود برد و اجساد آن ها يافت شد ه است. سرپرست مد يريت بحران استاند اري هرمزگان اضافه كرد : با وجود تمامي هشد ارهاي مد يريت بحران استان مبني بر اجتناب از ترد د هاي غير ضروري د ر شرايط جوي فعلي استان اما متأسفانه شاهد حاد ثه د لخراش بر اثر عبور از رود خانه فصلي د ر حال طغيان هستيم. سعد يني خاطر نشان كرد : اين حاد ثه تلخ زماني اتفاق مي افتد كه افراد يك خانواد ه 5 نفره تصميم به عبور از رود خانه روستاي پشمي د ر راه برگشت به روستاي بهرغ از توابع بخش تخت شهرستان بند رعباس، مي گيرند و د ر مسير رود خانه، جريان آب ماد ر و د ختر 5 ساله را با خود مي برد .

/انتهاي متن/
   تاریخ: ۱۹:۰۶ - ۰۶/۰۱/۱۳۹۹   بازدید: ۱۶